Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

Pakiet Dokumentacji Pracowniczej

Pakiet Dokumentacji Pracowniczej obejmuje komplet dokumentów zgodnych z przepisami prawa pracy oraz RODO czyli w zakresie ochrony danych osobowych. Każdy dokument został sporządzony w formie umożliwiającej jego elektroniczne uzupełnienie, co ułatwia ich organizację.

Pobierz darmowe wzory

Pakiet Dokumentacji Pracowniczej oferujemy w dwóch wariantach, przy czym każda opcja obejmuje roczną aktualizację dokumentacji, tak by zawsze odpowiadała ona przepisom prawa i potrzebom biznesowym.

Zakres
 • Pismo przewodnie dla Pracownika
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kwestionariusz osobowy Pracownika
 • Oświadczenie dotyczące zastosowania zwiększonych kosztów uzyskania przychodu
 • Oświadczenia dla rodziców lub opiekunów dzieci (do 4 lat i 14 lat)
 • Oświadczenie Pracownika o zamiarze korzystania z uprawnień rodzicielskich
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami obowiązującymi w zakładzie pracy
 • Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego członków rodziny
 • Oświadczenie Pracownika dla celów dokonywania wypłaty wynagrodzenia i zasiłków ZUS oraz pozostałych świadczeń na rachunek bankowy
 • Wniosek dotyczący zwiększenia potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Oświadczenie Pracownika wyrażające zgodę na potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę i zasiłków
 • Oświadczenie Pracownika wyrażające zgodę na potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę i zasiłków
 • Wzór klauzuli informacyjnej (RODO) dla Pracownika
 • PIT 2
 • Wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników
 • Wzór klauzuli informacyjnej (RODO) w postępowaniu rekrutacyjnym
 • Wzór klauzuli informacyjnej (RODO) dla zleceniobiorcy
 • Wzór umowy o zachowaniu poufności
 • Wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • Wzór zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy
 • Wzór odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • Wzór wypowiedzenia od umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Pakiet Podstawowy899 zł

Pakiet Rozszerzony1599 zł